බස්නාහිර පළාත - list of cities

Language: si
International title: Western
Detailed information: https://en.wikipedia.org

බස්නාහිර පළාත has 28 cities with a population of over 5,000. The list of cities with an approximate population is presented in the table below.

City (click to sort) Population
1 Welisara 41306
2 Wattala 30725
3 Pita Kotte 118179
4 Peliyagoda 30717
5 Panadura 33735
6 මීගමුව (Negombo) 137223
7 Mulleriyawa 33540
8 දෙහිවල-ගල්කිස්ස (Dehiwala-Mount Lavinia) 219827
9 මොරටුව (Moratuwa) 185031
10 Minuwangoda 7772
11 Maharagama 66576
12 Sri Jayewardenepura Kotte 115826
13 Kotikawatta 64565
14 Kolonnawa 58076
15 Kelaniya 28846
16 Katunayaka 84643
17 Kandana 33424
18 Kalutara 38000
19 Ja Ela 32175
20 Horana South 8982
21 Homagama 34664
22 Hendala 56978
23 Hanwella Ihala 22918
24 ගම්පහ (Gampaha) 9350
25 ෙකාළඹ (Colombo) 648034
26 Beruwala 34250
27 Battaramulla South 75633
28 Horawala Junction 7500